gzu521.cn 学习网 QQ群联盟

 
学习网 | 外语QQ群 | IT认证QQ群 | 医药QQ群 | 会计QQ群 | 职业资格QQ群 | 公务员QQ群 | 建筑QQ群 | 学历QQ群 | 外贸QQ群 | 其它QQ群
为促进学习网网友的地区交流与合作,并为各地网友提供交流联络的手段,学习网倡议成立相关QQ群联盟,具体事项如下:

1、QQ群由网友自发建立,每个城市QQ群限2-3个;
为了便于QQ群的宣传、管理与推广,请创建者将QQ号:56968716 设置成该群的管理员之一
2、网友建立QQ群时,名称必须按照统一规则定义为“学习网_考试名称QQ群”
如”学习网_一级建造师_省(市)简称”。同时,在群内的公告加上“考试名称+学习网:http://www.gzu521.cn/”字样。
3、各地QQ群将成为当地本版块的网友的交流联络手段,也是以后各地网友会聚会活动的基础,并逐步发展成立各地区网友会;
4、QQ群创建者将首次获得:资料分享网100 点积分,将注册用户名通知管理员(QQ:56968716)。
5、欢迎热心网友建立QQ群并加盟,共建学习家园。未尽事宜欢迎大家发表意见。
6、各网友建立QQ群后,请给“QQ:56968716”留言,我们在相关栏目进行公告,并对发起人进行公布与奖励。

申请QQ群联盟:点击这里给我发消息  
   外语类考试QQ群
托福QQ群        
雅思QQ群        
CET        
商务英语(BEC)        
GRE        
公共英语(PETS)        
GMAT        
职称英语        
金融英语        
专四专八        
口译笔译        
小语种        
   电脑认证QQ群
计算机等级 综合
(21220994)
   
软件水平        
微软认证 IT认证
(23202538)
     
思科        
Oracle        
Linux        
JAVA 综合
(57763674)
     
   医药考试QQ群
执业医师        
执业药师        
执业护士 综合1(已满)
(51706262)
综合2
(24690800)
   
   会计考试QQ群
会计证        
初级会计 综合
(75343138)
     
中级会计   凯里(已满)
(40907760)
   
高级会计        
注册会计师   重庆(已满)
(12032140)
   
注册税务师        
资产评估师        
经济师        
国际内审师        
ACCA/CAT        
精算师        
   职业资格考试QQ群
证券 综合
(43107195)
     
保险        
导游        
司法 综合
(39980855)
     
企业法律顾问        
人力资源        
教师资格        
秘书资格        
项目管理师        
电子商务师        
   公务员类考试QQ群
公务员 综合
(23022725)
     
公选        
招警        
   建筑工程考试QQ群
建筑综合群        
一级建造师        
二级建造师 综合
(75342864)
     
造价工程师        
注册建筑师        
结构工程师        
监理工程师        
咨询工程师        
城市规划师        
室内设计师        
安全工程师        
土地估价师        
岩土工程师        
土地登记代理人        
质量工程师        
   学历考试QQ群
中考        
高考 综合
(55402280)
     
成人高考        
自考        
考研        
MBA/MPA/EMBA        
会计硕士        
教育硕士        
工程硕士        
同等学历        
在职硕士        
   外贸考试QQ群
报关员        
报检/货代        
物流考试        
国际商务师        
外销员        
单证员        
   其它QQ群
考试交流 综合
(19012734)
     
 学习网 | 学习网小组 | 学习网论坛